Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

DORADZTWO GOSPODARCZE

Oferta » DORADZTWO GOSPODARCZE » RACHUNEK ZASTRZEŻONY (ESCROW) A RACHUNEK POWIERNICZY - PORÓWNANIE

Rachunek zastrzeżony (escrow) a rachunek powierniczy - porównanie

Wiele banków w Polsce ma w swojej ofercie produkt pod nazwą rachunek zastrzeżony (tzw. escrow) oraz rachunek powierniczy. Oba te rachunki zwiększają bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Przeznaczone są do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych wynikających z zawartych lub planowanych transakcji gospodarczych (kupna-sprzedaży). Oba te rachunki mogą służyć do:

 • rozliczenia zarówno projektów inwestycyjnych (np. nabycia/zbycia udziałów/akcji przedsiębiorstwa, kupna – sprzedaży nieruchomości, przeniesienia innych praw niematerialnych np. logo)
 • rozliczenia transakcji handlowych (zakupu towarów i usług)
 • realizacji zapłaty wynikających z kontraktów budowlanych
 • zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy.
 • zapłata za wykonanie usługi lub dostawę towaru (w szczególności za zakup dóbr wytwarzanych na indywidualne zamówienie, skomplikowanych linii technologicznych, itp.)

Powyższe transakcje mają zastosowanie, gdy strony/partnerzy transakcji gospodarczej oczekują bezpieczeństwa w przypadku braku zaufania do drugiej strony (np. z uwagi na brak wcześniejszej współpracy lub na dużą wartość transakcji). Transakcje tego typu mogą zabezpieczać przed niewywiązaniem się którejś ze stron z warunków umowy i przyczyniają się do zwiększenia wiarygodności partnera handlowego. Idea rachunku zastrzeżonego/powierniczego opiera się na powierzeniu bankowi roli arbitra i strażnika interesów każdej ze stron transakcji handlowej. Rozliczenie transakcji następuje przez bank na warunkach ustalonych w umowie rachunku zastrzeżonego lub umowie rachunku powierniczego.

 • rachunek zastrzeżony/escrow - w praktyce jest to rachunek bankowy zakładany zwykle na podstawie trójstronnej umowy (może być też umowa wielostronna) – najczęściej między sprzedającym i kupującym oraz bankiem, na potrzeby rozliczeń w ramach umowy sprzedaży. Na rachunku zastrzeżonym (Esrow) przechowywane są na nim środki pieniężne wpłacone przez zastrzegającego (lub na jego zlecenie), a przeznaczone do wypłaty wskazanemu beneficjentowi, pod warunkiem spełnienia wymagań ściśle określonych w umowie rachunku zastrzeżonego. Rachunek zastrzeżony nie zapewnia ochrony zgromadzonych środków tak jak rachunek powierniczy, jednak cechuje go wysoka różnorodność i elastyczność w konstrukcji zapisów umownych, dotyczących kontroli wpłaty i wypłaty zgromadzonych środków. Włączenie w transakcję banku może przyczynić się do zapewnienia bezstronności, zwiększenia zaufania pomiędzy stronami i zabezpieczenia interesów tych stron
 • rachunek powierniczy - jest to rachunek bankowy, który służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowie powierniczej, zawieranej między powiernikiem a powierzającym. Umowa dotyczy przechowywania środków pieniężnych wpłaconych przez powierzającego, a następnie wypłacenia tych środków przez mBank powiernikowi, po spełnieniu przez niego określonych warunków. Powiernikiem jest posiadacz rachunku powierniczego (przedsiębiorca lub inny podmiot instytucjonalny), który zawarł z mBankiem umowę rachunku powierniczego. Określa ona prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i sposobu wykonywania transakcji, terminów przeprowadzania rozliczeń z tytułu tej transakcji, a także warunki powierzenia powiernikowi przez powierzającego środków pieniężnych w związku z rozliczeniem transakcji. Umowa rachunku powierniczego jest umową wysoko wyspecjalizowaną, uwzględniającą różne okoliczności zewnętrzne oraz specyfikę kontraktów handlowych i działalności powiernika. Powierzającym jest podmiot deponujący środki na rachunku powierniczym (na podstawie umowy powierniczej zawartej z powiernikiem). Powierzającym może być przedsiębiorca lub inny podmiot instytucjonalny, a także osoba fizyczna. Zgodnie z postanowieniami umowy rachunku powierniczego prowadzony na podstawie regulacji zawartej w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.). Środki zgromadzone na rachunku powierniczym są wolne od zajęć realizowanych w ramach postępowań egzekucyjnych oraz podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości przez posiadacza takiego rachunku


Przykład zastosowania rachunku powierniczego w sektorze nieruchomości (tzw. rachunek powierniczy dla deweloperów)

Ustawa deweloperska wprowadziła obowiązek na deweloperów utworzenia rachunku powierniczego na który mają trafić środki pieniężne od kupujących dom lub lokal. Jest on również powszechnie stosowany, jako alternatywa dla określonego w art. 108 prawa o notariacie depozytu notarialnego w różnorakich transakcjach fuzji, przejęć, a także obrocie nieruchomościami.

Zadaniem rachunku powierniczego jest zabezpieczenie stron transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przed nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania drugiej strony. Jest on stosowany w umowach zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym od dewelopera. Posiadaczem rachunku powierniczego jest strona sprzedająca. Kupujący wpłaca pieniądze na rachunek powierniczy, a deweloper może je podjąć dopiero po przedstawieniu dowodu spełnienia świadczenia (określonego w umowie rachunku powierniczego) i zgodzie kupującego na takie rozwiązanie.

Gwarantem należytego wykonania umowy dla obu stron jest Bank. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego (w tym przypadku dewelopera), środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej.


Główne korzyści z prowadzenia rachunku zastrzeżonego (esrow) oraz powierniczego przez bank:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie interesów stron uczestniczących w transakcji – bank
 • proste i szybkie wdrożenie usług oraz rozliczenie transakcji
 • zabezpieczenie interesów stron uczestniczących w transakcji - bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z zapisami umowy
 • uniwersalna konstrukcja prawna, która jednocześnie spełnia funkcje podobne do bardziej skomplikowanych produktów bankowych zabezpieczających transakcje handlowe (np. akredytywy)
 • w przypadku rachunku powierniczego zabezpieczenie zgromadzonych środków:
  • przed zajęciami komorniczymi lub innych organów egzekucyjnych, jak choćby Urząd Skarbowy
  • przed upadłością (środki na rachunku podlegając wyłączeniu z masy upadłościowej), w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku
  • przed wejściem do masy spadkowej w przypadku śmierci posiadacza rachunku
 • indywidualny charakter umowy - możliwość dostosowania warunków umowy do rodzaju transakcji
 • i potrzeb klienta
 • poprawa wiarygodności handlowej i finansowej Klienta – szczególnie istotnej w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych
 • ograniczenie ryzyka otrzymania wadliwych towarów lub opóźnień w płatnościach

Umowa powyższych rachunków (zwłaszcza rachunku zastrzeżonego) powstaje w wyniku dialogu pomiędzy stronami transakcji, z uwzględnieniem oczekiwań obu stron. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu przygotowania konstrukcji oraz zapisów chroniących interesy stron, a także w celu wynegocjowania indywidualnych warunków cenowych z bankiem rozliczającym powyższą transakcję.

 • telefonicznie: + 48 510 029 840
 • e-mail. ernest.kucharski@finbridge.pl

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Leszczyńskiego 8,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840